تبلیغات


دختران در ايران باستان و آزادي عمل در انتخاب همسر

دختراÙ? در اÛ?راÙ? باستاÙ? Ù? آزادÛ? عÙ?Ù? در اÙ?تخاب Ù?Ù?سربه قلم مدير سايت
موبد اردشير آذرگشسب در کتاب «مراسم مذهبي و آداب زرتشتيان» صفحه 169 چنين ادعا کرده است:
«آزادي عمل (در ايران باستان) به اندازه اي بود که اگر دوشيزه اي مي خواست برخلاف ميل والدين خود با پسري زناشويي نمايد پدر و مادر او نمي توانستند از اين کار جلوگيري نمايند».


اين در حالي است که ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع