تبلیغات


سرپرستي زن مطلقه در دست شوهر سابق(1)

سرپرستÛ? زÙ? Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? در دست Ø´Ù?Ù?ر سابÙ? / Ù?رزÙ?د Ø´Ù?Ù?ر دÙ?Ù? براÛ? Ø´Ù?Ù?ر سابÙ?!(Û±)به قلم کامران احمدوند
در کتاب ماديان هزار دادستان که در زمان ساسانيان نوشته شده، حکمي آمده که طبق آن:
يک) اگر مردي زنش را طلاق دهد، مي تواند همچنان سالاري و سرپرستي آن زن را داشته باشد!
دو) در صورتي که مرد پس از طلاق، سالاري و سرپرستي زن را به او واگذار نکند و زن ازدواج کند، فرزندان ازدواج دوم به شوهر سابق تعلق دارد. تصور کنيم مردي که اين فرزندان از ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع