تبلیغات


سرپرستي زن مطلقه در دست شوهر سابق! (2)

سرپرستÛ? زÙ? Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? در دست Ø´Ù?Ù?ر سابÙ? / Ù?رزÙ?د Ø´Ù?Ù?ر دÙ?Ù? براÛ? Ø´Ù?Ù?ر سابÙ?!(Û±)


به قلم کامران احمدوند
در ماتيکان هزار دادستان (قانون حقوقي زرتشتيان در عصر ساسانيان) علاوه بر آنکه درصفحه ي 101 بند 4 گفته است که سرپرستي زن پس از طلاق مي تواند همچنان در دست شوهر سابق باشد، صفحه ي 147 بند 1 نيز همين را مي گويد:


«(اين مطلب) نوشته شده است که: "(چنانچه) مردي به جز دختري کسي را نداشته باشد ـ نه زن و نه ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع