تبلیغات


مدرک تاريخ تولد زرتشت در ششم فروردين؟

Ù?درک تارÛ?Ø® تÙ?Ù?د زرتشت در ششÙ? Ù?رÙ?ردÛ?Ù?Ø?به قلم مدير سايت
پس از بررسي ها هنوز به مدرک تولد زرتشت در شش فروردين دست نيافتيم بلکه هرچه بيشتر در اين زمينه تلاش مي کنيم، به اطمينان بيشتر مي رسيم که اين سخن، پايه و اساس ندارد. رساله ي کوچک «ماه فروردين، روز خرداد» يا «ماديان ماه فروردين روز خرداد» به زبان پهلوي و در زمان خسرو پرويز نوشته شده است. ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع