تبلیغات


زرتشت پيامبري غير ايراني که هرگز در ايران کنوني پا نگذاشت

زرتشت Ù¾Û?اÙ?برÛ? غÛ?ر اÛ?راÙ?Û? Ú©Ù? Ù?رگز در اÛ?راÙ? Ú©Ù?Ù?Ù?Û? پا Ù?گذاشتبه قلم جلال الدين آشتياني (درگذشت: 1394 ش)
وي پس از بررسي مفصل زادگاه زرتشت به اين نتيجه مي رسد:


«زرتشت در اطراف درياچه آرال در بين آريايياني که اجداد مهاجران هند و ايران بوده اند، مي زيسته است. نام زرتشت خود يکي از دلايل بارز وابستگي اوست به منطقه ي باختر يا باکتريا…
برخلاف تأکيد محققان، ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع