تبلیغات


بي اختياري زن در انتخاب همسر

بÛ? اختÛ?ارÛ? زÙ? در اÙ?تخاب Ù?Ù?سر / برابرÛ? زÙ? Ù? گاÙ? در Ù¾Û?Ù?اÙ? بستÙ? بر Ø¢Ù?Ù?ابه قلم سيد محمد ناطقي
به رغم سروصداهاي بسيار در مورد آزادي و کرامت زن در ايران باستان، حقايق تاريخي خلاف آن را نشان مي دهد. در اوستا آمده است که مي توان بر سر زن پيمان بست. ممکن است بگويند: اين قسمت از اوستا ربطي به دين زرتشتي ندارد اما ونديداد از جمله احکامي بوده که در عصر ساساني به اجرا در مي آمده است.


در ونديداد، ترجمه دکتر جليل دوستخواه، ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع