تبلیغات


نسبت دادن شعري به فردوسي از سوي موبد موبدان

Ù?Ù?سÙ?Ù? باÙ?Û? براÛ? سÙ?رÙ? Ù?Ù?ت سÛ?Ù? Ù? بÛ? تÙ?جÙ?Û? بÙ? تÙ?Ù?Û?Ù? بÙ? آتش در Ú?Ù?ارشÙ?بÙ? سÙ?رÛ?به قلم مدير سايت


دکتر اردشير خورشيديان ـ به عنوان بالاترين مقام زرتشتي در ايران و رئيس انجمن موبدان تهران ـ از پراشتباه ترين زرتشتيان است. اين مشکل زماني اهميت بيشتر پيدا مي کند که در پيام کتبي باشد.
وي در يکي از پيام هاي خود، شعر زير را به فردوسي نسبت داده در حالي که در نرم افزار شاهنامه که جامع تمامي نسخه هاي آن است، ديده نمي شود و با اطمينان مي توان گفت که از فردوسي نيست. ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع